ESTATUTS

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS

Article 1. Denominació

Es constitueix l’Associació denominada SOCIETAT D’ENSENYAMENT I RECERCA DEL CATALÀ COM A LLENGUA ESTRANGERA – SERCLE que s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució, i aquesta no té ànim de lucre.

Article 2. Personalitat jurídica

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns, i complir els fins que es proposa.

Article 3. Domicili i àmbit d’actuació

El domicili de l’Associació s’estableix a CASTELLÓ DE LA PLANA, al CARRER MESTRE RIPOLLÉS, 27, codi postal 12003.

L’Associació realitzarà les seues activitats principalment en territoris de parla catalana, tot i que el seu caràcter internacional i l’àmbit científic i didàctic de la seua actuació pot comportar que algunes de les activitats es duguen a terme en altres països.

Article 4. Fins

Constitueixen els fins de l’Associació:

 1. Promoure el català com a llengua segona, addicional, complementària o estrangera.
 2. Crear una xarxa de professorat i personal investigador que es dedique a l’ensenyament i la recerca de la llengua i cultura catalanes en els següents contextos (o similars):

a) fora del domini lingüístic (per exemple, professorat d’universitats estrangeres),

b) a alumnat internacional dins del domini lingüístic (com ara estudiants Erasmus a les universitats de la Xarxa Vives o adults que han arribat als PPCC a per altres motius),

c) a adults que, tot i tenir el català com a llengua primera, no han estat escolaritzats en aquesta llengua (per exemple, alumnat de centres de normalització lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística, cursos en escoles d’adults, etc.).

 1. Compartir i generar recerca i materials entre els membres de l’associació.

Article 5. Activitats

Per al compliment dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents:

 1. Organització de reunions científiques de tot tipus relacionades amb l’àmbit de coneixement.
 2. Publicació de llibres, revistes i altres materials en línia relacionats amb els fins de l’associació.
 3. Fomentar la recerca en temes relacionats amb el català com a llengua segona, llengua addicional o llengua estrangera.
 4. Establir acords amb altres institucions per afavorir l’intercanvi d’informació científica.
 5. Cooperar amb altres entitats nacionals i internacionals amb la finalitat de promoure i millorar l’ensenyament del català.
 6. Dur a terme qualsevol activitat que contribuisca al compliment dels fins de l’associació.

CAPÍTOL II.- PERSONES ASSOCIADES

Article 6. Capacitat

Podran formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, lliurement i voluntàriament, tinguen interès en el desenvolupament dels fins de l’Associació, accepten els seus estatuts i presenten una sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació  d’acord amb els principis següents:

 1. Les persones físiques amb capacitat d’obrar i que no estiguen subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret.
 2. Els menors no emancipats, de més de catorze anys d’edat, han de comptar amb el consentiment documentalment acreditat, de les persones que hagen de suplir la seua capacitat.
 3. Les persones jurídiques, amb l’acord previ exprés del seu òrgan competent.

Article 7. Tipus de sòcies i socis:

 1. Socis i sòcies d’honor: seran designats per l’Assemblea General
 2. Socis i sòcies protectors: persones físiques o jurídiques que, amb qualsevol mitjà lícit, contribuisca al foment de la Societat.
 3. Socis i sòcies regulars: persones únicament físiques que tindran tots els drets polítics de la Societat
 4. Socis i sòcies estudiants: persones que justifiquen aquesta condició.

Si la persona solicitant s’ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, l’òrgan de govern no li podrà denegar l’admissió.

La condició de persona associada és intransmissible.

Article 8. Drets de les persones associades

Els drets que corresponen a les persones associades són els següents:

 1. A participar en les activitats de l’Associació.
 2. A assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts.
 3. A gaudir dels beneficis de la Societat amb motiu de diferents esdeveniments acadèmics, publicacions, ús d’infraestructures, etc.
 4. A ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.
 5. A ser sentides amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra aquestes, i a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures, i haurà de ser motivat l’acord que, si fa al cas, impose la sanció.
 6. A impugnar els acords dels òrgans de l’Associació, que estime contraris a la Llei o als Estatuts.
 7. A conéixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels òrgans de l’Associació. Així mateix, tindran dret a que se’ls facilite còpia dels Estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern de l’Associació, si n’hi ha.
 8. A consultar els llibres de l’Associació.

Drets especifics segons el tipus de soci:

 1. Els socis i sòcies estudiants tenen dret a gaudir d’una quota reduïda
 2. Els socis i sòcies regulars i estudiants tenen dret a votar i ser votats com a membres dels òrgans de representació.

Article 9. Deures de les persones associades

Els deures de les persones associades són:

 1. Compartir les finalitats de l’Associació i col·laborar per a la seua consecució.
 2. Pagar les quotes, que, d’acord amb els Estatuts, corresponguen a cada persona associada.
 3. Complir els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General
 4. Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Article 10. Causes de baixa

Són causa de baixa en l’Associació:

 1. La mateixa voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit als òrgans de representació.
 2. No satisfer les quotes fixades.

Article 11. Règim sancionador

La separació de l’Associació de les persones associades, per motiu de sanció, tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a aquesta. Es presumirà que hi ha aquest tipus d’actes:

 1. Quan, deliberadament, la persona associada impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials.
 2. Quan, intencionadament, entrebanque el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.
 3. Quan incomplisca els Estatuts

En qualsevol cas, per a la imposició de la sanció de separació per part de l’òrgan de govern, caldrà la tramitació d’un expedient disciplinari instruït per òrgan diferent del competent per a resoldre’l, i que garantisca els drets de les persones associades, a què s’instrueix el procediment, a ser informades de l’acusació i a formular al·legacions davant d’aquesta, així com a la notificació de l’Assemblea General. La decisió sancionadora serà motivada. El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys.


CAPÍTOL III. ELS ÒRGANS DE GOVERN

Article 12. Els òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Societat són:

 1. L’Assemblea General, integrada per totes les persones associades per dret propi irrenunciable, és l’òrgan suprem de govern de la Societat.
 2. La Junta Permanent, formada per membres triats entre els socis i les sòcies ordinaris i estudiants i és l’òrgan de govern entre les assemblees.

Article 13. L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per totes les persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, fins i tot els absents, els dissidents i els qui encara estant presents s’hagen abstingut de votar.

Les reunions s’organitzaran de la manera següent:

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any.

 1. L’Assemblea General es reunirà, amb caràcter extraordinari, sempre que calga, a requeriment d’un nombre de persones associades que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.
 2. Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran als llocs de costum, amb quinze dies d’antelació com a mínim. Sempre que calga, es convocarà individualment a tots els membres. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’ordre del dia.
 3. A l’inici de les reunions de l’Assemblea General, seran designats el/la president/a i el/la secretari/ària d’aquesta.
 4. El/la secretari/ària redactarà l’acta de cada reunió, la qual reflectirà un extracte de les deliberacions; el text dels acords que s’hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, es llegirà l’acta de la reunió anterior, per tal que s’aprove o no.
 5. L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, amb l’assistència d’un mínim d’un terç de les persones associades presents o representades, i, en segona convocatòria, siga quin siga el nombre d’aquestes; la qual s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.
 6. En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada soci regular o estudiant membre de l’Associació.

Article 14. Competències de l’Assemblea General

Són competències de l’Assemblea General:

 1. Controlar l’activitat de l’òrgan de representació i aprovar-ne la gestió.
 2. Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com la memòria anual d’activitats.
 3. Establir les línies generals d’actuació, que permeten a l’Associació complir els seus fins.
 4. Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l’Associació.
 5. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
 6. Elegir i separar els membres de l’òrgan de representació.
 7. g) Adoptar els acords referents a:
 8. Ratificar les altes d’associats o associades, acordades per l’òrgan de representació, i acordar amb caràcter definitiu les baixes d’aquestes.
 9. Acordar la unió d’associacions, la integració en federacions o confederacions, la separació d’aquestes, així com la creació i participació en coordinadores o altres organitzacions específiques.
 10. Sol·licitud de la declaració d’utilitat pública o d’interés públic de la Comunitat Valenciana.
 11. Acordar la dissolució de l’Associació.
 12. Modificació dels Estatuts.
 13. Disposició i alienació de béns.
 14. Remuneració, si fa al cas, dels membres de l’òrgan de representació.
 15. Aprovar el Reglament de Règim Intern de l’Associació.
 16. Qualsevol altra que no corresponga a un altre òrgan de l’Associació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de l’associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l’òrgan de representació, sempre que s’haja convocat, específicament i  amb tal objecte, l’assemblea corresponent.


CAPÍTOL IV. LA JUNTA PERMANENT

Article 15. Composició la Junta Permanent

L’Associació la regirà, administrarà i representarà l’òrgan de representació denominat Junta Permanent format pel/per la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a, i com a mínim tres vocals. Aquests càrrecs no percebran  cap tipus de remuneració pel desenvolupament de les seues funcions.

Els càrrecs de president/a, secretari/ària i tresorer/a han de recaure en persones diferents.

L’elecció dels membres de la Junta Permanent es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l’Assemblea General.

Article 16. Candidatures

Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre regular o estudiant podrà presentar-se; hi seran requisits imprescindibles: comptar al menys amb un any d’antiguitat com a membre de la Societat, ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent, i resultaran elegits per als càrrecs de president/a, secretari/ària, tresorer/a i vocals, els candidats que hagen obtingut un nombre més gran de vots.

Article 17. Durada del mandat en la Junta Permanent

Els membres de la Junta Permanent exerciran el càrrec durant un període de dos anys, i podran ser reelegits un màxim de dues vegades més, sumant un total de sis anys en el càrrec, excepte el cas del vocal responsable de l’organització del congrés anual, que es renovarà cada any.

La renovació es farà tenint en compte un cicle de dos anys. Els anys parells es renovaran els càrrecs de President/a i dels altres vocals, i els anys senars els de vicepresident/a, secretari/a, i tresorer/a.

Els membres de la Junta Permanent provisional podran ocupar el càrrec durant un període irregular, fins que es pose en marxa el cicle de dos anys.

El cessament en el càrrec podrà ser per:

a) Dimissió voluntària, presentada mitjançant un escrit en què es raonen els motius.

b) Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.

c) Causar baixa com a membre de la Societat.

d) Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

e) Expiració del mandat.

Les vacants que es produïsquen en la Junta Permanent es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, l’òrgan de representació podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de la Societat per al càrrec vacant amb caràcter extraordinari.

Article 18. Competències de la Junta Permanent

La Junta Permanent posseeix les facultats següents:

 1. Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i dur a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la Llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca.
 2. Prendre els acords necessaris per a la compareixença, davant dels organismes públics, per a l’exercici de qualsevol classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
 3. Resoldre sobre l’admissió de nous associats i proposar-ne de nous; portar la relació actualitzada de tots els associats.
 4. La constitució de les comissions que considere necessàries per a assolir els objetius de la Societat.
 5. L’establiment de la línia editorial i dels procediments relacionat amb les possibles publicacions que es duguen a terme.
 6. Fixar els criteris per tal d’organitzar els continguts i orientació de la pàgina web de la Societat.
 7. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes, que els membres de l’Associació hagen de satisfer.
 8. Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s’hi s’adopten es complisquen.
 9. Comunicar al Registre d’Associacions la modificació dels Estatuts acordada per l’Assemblea General, en el termini d’un mes.
 10. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 11. Portar la comptabilitat d’acord amb normes específiques que permeten obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.
 12. Efectuar l’inventari dels béns de l’Associació.
 13. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 14. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i donar compte d’això en la primera Assemblea General subsegüent.
 15. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda, d’una manera especifica, en aquests Estatuts a l’Assemblea General.

Article 19. Reunions de la Junta Permanent

La Junta Permanent, convocada prèviament pel/per la president/a o per la persona que el/la substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen que, en tot cas, no podrà ser superior a dos mesos. I es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

L’òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de la Junta Permanent estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, i podran excusar la seua assistència per causes justificades. En tot cas, caldrà l’assistència del/de la  president/a i del/de la secretari/ària o de les persones que els substituïsquen.

En la Junta Permanent es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del/de la president/a serà de qualitat.

Els acords de l’òrgan de representació es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió es llegirà l’acta de la sessió anterior, perquè s’aprove o es rectifique.

Les reunions de la Junta Permanent es podran dur a terme per videoconferència, si els seus membres no es troben físicament en el mateix territori.

Article 20. El/la  president/a

El/la president/a de l’Associació també serà president/a de la Junta Permanent.

Són pròpies del/de la president/a les funcions següents:

 1. Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Permanent.
 2. La presidència i la direcció dels debats, dels òrgans de govern i de representació.
 3. Signar les convocatòries les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Permanent.
 4. Visar les actes i els certificats confeccionats per/per la secretari/ària de l’Associació.
 5. Les atribucions restants, pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o la la Junta Permanent.

Al/a la president/a el/la substituirà, en cas d’absència o malaltia, el/la vicepresident/a o un/una vocal de la Junta Permanent.

Article 21. El/la tresorer/a

El/la tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, per tal de sotmetre’ls a l’òrgan de representació, conforme es determina en l’article 17 d’aquests Estatuts. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de Tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l’òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel /per la president/a.

Article 22. El/la secretari/ària

El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’Associació, redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar, així com tindre actualitzada la relació dels associats.

Article 23. Els/les vocals

Els vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Permanent, així com les que nasquen de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta Permanent els encomane.


CAPÍTOL V. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 24. Patrimoni inicial i recursos econòmics

El patrimoni inicial d’aquesta Societat està valorat en 210 euros, corresponents a la suma de la primera quota dels set membres de la Junta Permanent provisional.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària.

Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran:

 1. De les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres.
 2. De les subvencions oficials o particulars.
 3. De donacions, herències o/i llegats.
 4. De les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguen obtindre.

Article 25. Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts, derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l’Associació, sense que càpiga en cap cas el seu repartiment entre els associats, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

Els membres de la Junta Permanent tindran dret a rebre compensació per les despeses que el compliment de les seues funcions puguen generar. Aquestes compensacions es carregaran al pressupost de la Societat sempre que no impedisca el bon funcionament de les activitats previstes.

Article 26. Quotes

Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostindre-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General, a proposta de l’òrgan de representació.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic quedarà tancat el 15 de febrer de cada any.

Article 27. Disposició de fons

En els comptes corrents, o llibretes d’estalvi, obertes en establiments de crèdit, hi ha de figurar la signatura del/de la president/a, del/de la tresorer/a i del/de la secretari/ària.

Per a poder disposar de fons, seran suficients dues firmes, de les quals una serà, necessàriament, la del tresorer/a o bé la del/de la president/a.

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 28. Causes de dissolució i lliurament del romanent

L’Associació es dissoldrà:

 1. Si així ho acorda l’Assemblea General, convocada expressament per a aquesta finalitat i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.
 2. Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.
 3. Per sentència judicial ferm
 4. d) Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys de tres.

Article 29. Liquidació

La dissolució de l’Associació obre el període de liquidació, fins al final del qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de l’òrgan de representació, en el moment de la dissolució, es converteixen en liquidadors, llevat que l’Assemblea General en designe altres, o bé els qui el jutge, si fa al cas, acorde en la seua resolució judicial.

Correspon als liquidadors:

 1. Vetlar per la integritat del patrimoni de l’Associació i dur els seus comptes.
 2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguen per a la liquidació.
 3. Cobrar els crèdits de l’Associació.
 4. Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
 5. Aplicar els béns sobrants de l’Associació als fins previstos pels Estatuts, llevat de les aportacions condicionals.
 6. Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al registre

En cas d’insolvència de l’Associació, l’òrgan de representació o, si fa al cas, els liquidadors, han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament a la Plataforma per la Llengua i/o a altres entitats de promoció de la llengua i cultura catalanes, tal i com es decidisca en la darrera Assemblea General.

Les persones associades no responen personalment dels deutes de l’Associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l’Associació, respondran davant d’aquesta; davant dels associats i davant de tercers, pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents.

CAPÍTOL VII. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Article 30. Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les decisions adoptades en el si de l’associació, seran resoltes per mitjà d’arbitratge, a través d’un procediment ajustat d’acord amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts o voluntàriament per mediació, d’acord amb el que establix la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

Aneu a la barra d'eines